Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Pentadbiran

SYAUQI MARDIA BIN BAHARUDIN

...
Jawatan
Ketua Cawangan
No. Telefon
089-217 302
E-mel
syauqi.baharudin@mdi.gov.my

Zairin bin Mohd Tazim

...
Jawatan
Pembantu Tadbir Kanan
No. Telefon
089-217 137
E-mel
zairin.tazim@mdi.gov.my

Norsaza Azuin binti Saaibon

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (Kew)
No. Telefon
089-217 105
E-mel
norsaza.saaibon@mdi.gov.my

HASPA BINTI PARAKKASI

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
089-216 873
E-mel
haspa.parakkasi@mdi.gov.my

[ KOSONG ]

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O)
No. Telefon
089-216 726
E-mel
[ KOSONG ]

[ KOSONG ]

...
Jawatan
Pembantu Operasi
No. Telefon
089-216 919
E-mel
[ KOSONG ]
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Zairin bin Mohd Tazim Pembantu Tadbir Kanan 089-217 137 zairin.tazim@mdi.gov.my
Norsaza Azuin binti Saaibon Pembantu Tadbir (Kew) 089-217 105 norsaza.saaibon@mdi.gov.my
HASPA BINTI PARAKKASI Pembantu Tadbir (P/O) 089-216 873 haspa.parakkasi@mdi.gov.my
[ KOSONG ] [ KOSONG ] Pembantu Tadbir (P/O) 089-216 726 [ KOSONG ]
[ KOSONG ] [ KOSONG ] Pembantu Operasi 089-216 919 [ KOSONG ]