Jata Negara Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

Direktori MdI

Unit Akaun

NOORHASNIZAH BINTI ABU BAKAR

...
Jawatan
Penolong Akauntan
No. Telefon
04-7201 100 samb. 133
E-mel
hasnizah.abubakar@mdi.gov.my

Norashikin binti Azizan

...
Jawatan
Penolong Akauntan
No. Telefon
04-7201 100 samb. 115
E-mel
norashikin.azizan@mdi.gov.my

Norain Binti Yahya

...
Jawatan
Penolong Akauntan
No. Telefon
04-7201 100 samb. 119
E-mel
norain.yahya@mdi.gov.my

NORDI YANTI BINTI MOHD ZUKI

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (Kew)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 112
E-mel
yanti.zuki@mdi.gov.my

Che Salina binti Ismail

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (Kew)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 120
E-mel
salina.ismail@mdi.gov.my

Auni Azwani Binti Mohd Bakri

...
Jawatan
Pembantu Tadbir (Kew)
No. Telefon
04-7201 100 samb. 156
E-mel
azwani.bakri@mdi.gov.my
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Gelaran Nama Jawatan No. Telefon Alamat Emel
Norashikin binti Azizan Penolong Akauntan 04-7201 100 samb. 115 norashikin.azizan@mdi.gov.my
Norain Binti Yahya Penolong Akauntan 04-7201 100 samb. 119 norain.yahya@mdi.gov.my
NORDI YANTI BINTI MOHD ZUKI Pembantu Tadbir (Kew) 04-7201 100 samb. 112 yanti.zuki@mdi.gov.my
Che Salina binti Ismail Pembantu Tadbir (Kew) 04-7201 100 samb. 120 salina.ismail@mdi.gov.my
Auni Azwani Binti Mohd Bakri Pembantu Tadbir (Kew) 04-7201 100 samb. 156 azwani.bakri@mdi.gov.my